Toimitusaika 1-3 päivää. Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille.

0

Ostoskorisi on tyhjä

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 20.5.2024
Markkinointirekisteri          
               
1. Rekisterin pitäjä
Nimi              Toyrock Oy
Osoite           Tiilipojanlenkki 9, 01720 Vantaa
Y-tunnus       2636324-8
                     
2. Rekisteriasioita (markkinointi) hoitava yhteyshenkilö
Nimi              Kati Mattelmäki
Puhelin         050 523 0308
Sähköposti    kati@toyrock.fi
                     
3. Rekisterin nimi
Markkinointitietoseloste
                     
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Markkinointirekisterin pääasiallisen käyttötarkoituksena on asiakassuhteiden ylläpito, asiakaspalvelu sekä potentiaalisten asiakkaiden hankinta. Rekisterissä säilytettävät tiedot perustuvat suostumukseen tai oikeutettuun etuun.
                   
5. Rekisterin Tietosisältö
Nimi, sähköposti, yhteystiedot ja muut asiakkaan mahdollisesti antamat tiedot, suostumukset tai kiellot, IP-osoitteet (analytiikka), rekisteröitymisaika, asiointihistoria sivustoillamme, uutiskirjeiden luku-klikkaushistoria.         

      6. Säännönmukaiset tietolähteet
      Asiakkaiden osalta Toyrock Oy:n ERP tai verkkokaupat, potentiaalisten asiakkaiden osalta henkilöiltä itseltään mm. sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeilla jne., joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 
                           
      7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
      Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Toyrock Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista, mutta tällöin käsittelijä on sitoutunut käsittelytoimissaan noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita tietojen siirroissa.

      8. Rekisterin suojauksen periaatteet
      Kaikki ohjelmiin kerätty käyttäjiä koskeva tieto säilytetään luottamuksellisena. Mahdolliset sähköiset tiedonsiirrot tapahtuvat salatun protokollan avulla. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.
                           
      9. Oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä ja tarkastaa sinua koskevat henkilötiedot
      Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta kerätyt henkilötiedot veloituksetta kerran vuodessa ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Jos lähetät tietopyynnön useammin kuin kerran vuodessa, voimme periä siitä korvauksen, joka kattaa tietopyynnöistä aiheutuvat kohtuulliset ja välittömät kustannukset. Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Pyrimme kuvauksilla tietosuojakäytännöistämme, kuten tietosuojaselosteilla antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Lisäksi sinulla on aina oikeus esittää tarkentavia lisäkysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä.
       
      10. Oikeus henkilötietojen oikaisuun
      Mikäli sinua koskevat henkilötietomme ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisemista. Jos korjaamme henkilötietoja pyyntösi perusteella, ilmoitamme tietosuoja-asetuksen mukaisesti mahdollisuuksien mukaan oikaisusta myös kaikille niille tahoille, joille virheellisiä tietoja on aikaisemmin luovutettu.
       
      11. Oikeus henkilötietojen poistamiseen
      Käsiteltävien henkilötietojen säilytysajat vaihtelevat henkilötietojen käyttötarkoituksen mukaan.
      Tiedotteiden ja uutiskirjeiden vastaanottajatietoja säilytetään niin kauan, kuin suostumus niiden vastaanottamiseen on voimassa.
      Sidosryhmien ja median edustajien yhteystietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat käsittelyn kannalta tarpeellisia ja ajantasaisia.
      Asiakaskyselyjen ja kilpailujen palkintojen arvontaan osallistuvien tietoja säilytetään enintään 13 kuukauden ajan.
      Voit pyytää henkilötietojesi poistamista tietosuoja-asetuksen mukaisesti, jos esimerkiksi tietojasi on käytetty laittomasti tai tietoja ei enää tarvita. Tietojen poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole esim., jos tietojen käsittely perustuu lakiin tai tietoja tarvitaan oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin perustein.
       
      12. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
      Erityisistä henkilökohtaisista tilanteeseesi liittyvistä syistä sinulla on oikeus myös vastustaa henkilötietoihisi kohdistuvia käsittelytoimia. Pyynnön yhteydessä sinun tulee yksilöidä erityinen tilanne, jonka perusteella käsittelyä vastustetaan. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevan pyynnön laissa säädetyin perustein. Suoramarkkinoinnin voi kieltää aina ilman perustetta.
       
      13. Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen
      Mikäli katsot, että käsittelemme henkilötietojasi esim. lainvastaisesti, ne ovat virheellisiä, tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tällöin voimme käsitellä tietoja vain rajatuissa tilanteissa, kuten sinun suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, yleisen edun vuoksi tai toisen henkilön suojaamiseksi. Tietojen rajoitustilanteessa ilmoitamme lain mukaisesti mahdollisuuksien mukaan rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.
       
      14. Oikeus siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle
      Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessasi siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyynnön voi kohdistaa ainoastaan henkilötietoihin, joita käsitellään automaattisesti ja joiden käsittely perustuu joko suostumukseesi tai sopimukseen. Tietojen siirto ei saa vaikuttaa haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.
       
      15. Oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle
      Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot.